Opatowska 10, Sandomierz sandomierz@caritas.pl (+48) 15 644 55 86

Caritas Diecezji Sandomierskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej jest instytucją charytatywną, której misją jest niesienie pomocy w duchu ewangelicznej miłości, dającej nadzieję na godne życie ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Pomocna dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej


„POMOCNA DŁOŃ CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA”

LOGO na stronę


Caritas Diecezji Sandomierskiej ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Pomocna Dłoń Caritas diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy

Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia realizowanego na podstawie umowy nr RPWS.10.02.01 – 26 – 0018/15-00 z Wojewódzkim urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę  Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

W celu złożenia dokumentów należy doręczyć do biura projektu – Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz, uzupełniony, kompletny  wniosek o zorganizowanie stażu (druk dostępny na stronie internetowej Caritas Diecezji Sandomierskiej, zakładka projektu lub w biurze projektu –  Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. O wynikach naboru decyduje kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie wyników odbędzie się telefonicznie lub osobiście w biurze projektu – Caritas Diecezji Sandomierskiej, ul. Opatowska 10, 27-600 Sandomierz 

 

Załączniki:

Załącznik 1- Wniosek o zorganizowanie stażu

Załącznik 2 – Regulamin organizacji staży w projekcie

 


„Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

w ramach

Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.02 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia realizowanego na podstawie umowy nr RPWS.10.02.01 – 26 – 0018/15-00 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę  Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.12.2017

Głównymi celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 uczestników projektu z terenu powiatów sandomierskiego, staszowskiego oraz opatowskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Projekt ma charakter kompleksowy – przewiduje wsparcie w zakresie:

 1. Identyfikacji potrzeb, zastosowanie Indywidualnego Planu Działania
 2. Poradnictwa zawodowego
 3. Treningu motywacyjnego
 4. Zdobycia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniu zawodowym:
 • Asystent/ka osoby niepełnosprawnej
 • Ogrodnik
 • Kucharz
 • Sprzątaczka
 • Pracownik pralni i maglarz
 • Opiekun/ka osoby starszej
 1. Pośrednictwa pracy
 2. Półrocznego stażu zawodowego

Projekt „Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących teren powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków :

 • są bezrobotne o profilu pomocy I lub II , w tym długotrwale bezrobotni
 • są bierne zawodowo (niezarejestrowane w PUP, niepracujące)

w tym:

 • mają powyżej 50 r.ż.
 • są niepełnosprawne w lekkim lub umiarkowanym stopniu
 • posiadają niskie kwalifikacje

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 • bezpłatne materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas szkoleń
 • stypendium szkoleniowe za udział kursach
 • ubezpieczenie NNW
 • zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych
 • dodatkowe wsparcie opiekuna podczas stażu dla osób niepełnosprawnych
 • atrakcyjne stypendium stażowe

 

Liczba osób objętych udziałem w projekcie „Pomocna dłoń Caritas diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”:

 • 77 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych – 67 kobiet oraz 10 mężczyzn
 • 15 osób długotrwale bezrobotnych – w tym 13 kobiet oraz 2 mężczyzn
 • 23 osoby bierne zawodowo – w tym 15 kobiet oraz 8 mężczyzn
 • 28 osób niepełnosprawnych – w tym 20 kobiet oraz 8 mężczyzn
 • 30 osób w wieku 50 lat i więcej – w tym 21 kobiet oraz 9 mężczyzn
 • 72 osoby o niskich kwalifikacjach – w tym 61 kobiet oraz 11 mężczyzn

 

Efektywność projektu:

 1. Nabycie kwalifikacji przez 100 uczestników (100%)
 2. Zatrudnienie po projekcie dla 39 uczestników,  w tym osób:
 • niepełnosprawnych – 28%
 • o niskich kwalifikacjach – 37%
 • długotrwale bezrobotnych – 40%
 • powyżej 50 lat – 47%

 

Dofinansowanie ze środków UE projektu realizowanego przez Caritas Diecezji Sandomierskiej „Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Sandomierskiej dla osób powyżej 29roku życia pozostających bez zatrudnienia” wynosi: 1 857 590,10 zł.

Koszt całości projektu: 1 955 424,00 zł.

www.mapadotacji.pl

 

plakat-pomocna-dlon-2016